DevelopmentEducation/
Culture
Econ/
Trade
Sci/
Tech
Think TanksTotal
       
Beijing1827 128
Guangdong325  10
Shanghai2 111 14
Sichuan2    2
Yunnan9    9
Jiangsu 12  3
Gansu 1   1
Guizhou1    1
Jiangxi1    1
Total375251169